Associa't ara!

Associa't ara!

Forma part d'Ahiadec i gaudeix de les millors promocions i descomptes...

Associa't ara!

CLUB AHIADEC

Inscriu-te al CLUB AHIADEC: al programa +Formació, i guanya punts amb cada curs que realitzis, i als programes VIP+10 i +5.

Més informació

Modifica les teves dades

Nota d'interès per a tots els associats. Actualitzeu les vostres dades per tal de poder oferir-vos un millor servei.

Més informació

Home Investigació

2017 XVI PREMI CIENTÍFIC


TEMA

“Actuació de la higienista dental davant el pacient amb disfunció craniomandibular”OBJECTIUS

1. Realitzar una revisió bibliogràfica de les darreres publicacions científiques i directrius en relació al maneig del pacient amb disfunció craniomandibular.

2. Proposar unes pautes d’actuació especifiques per aquest tipus de pacient per a les higienistes dentals.

ESTRUCTURA DEL TREBALL

1. Introducció: Importància i justificació del tema, epidemiologia, hipòtesi de treball i objectius. Classificació dels trastorns craniomandibulars, darreres directrius.

2. Material i mètodes: Detallar com s’ha realitzat la recerca, quines fonts s’han utilitzat i quina sistemàtica s’ha empleat.

3. Resultats: Exposició de les diferents publicacions trobades i breu descripció d’aquestes. Descripció dels símptomes i signes més importants, i actuacions exploratòries que pot realitzar l’higienista dental per a la detecció precoç del problema.

4. Discussió: Discussió de les fonts comparant diferents metodologies, si n’hi ha, i proposta d’una pauta d’actuació d’acord amb els continguts treballats.

5. Conclusions: Síntesi de les línies d’actuació a seguir més consensuades.

6. Resum/Abstract: Síntesi de tot el treball. Ha de consta el més important. Extensió màxima: 500 paraules.

7. Bibliografia: les cites incloses hauran de seguir la normativa Vancouver. Cada cop que se citi una referència bibliogràfica, s’escriurà un número entre parèntesis. Al final del treball, en l'apartat dedicat a la bibliografia, s’inclourà aquest mateix número davant la cita bibliogràfica a la qual es fa referència.

8. Apartats annexos: fotografies, gràfics, etc. (aquest darrer apartat és opcional).

Tots els treballs que no respectin aquesta estructura seran desqualificats.

BASES PER A LA PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Per poder participar en el Premi AHIADEC d’Investigació Odontològica per a Higienistes Dentals, cal ser soci de l’AHIADEC. Si el treball es duu a terme en equip, tots els membres de l’equip han de reunir la condició d’associat.

Per optar al premi, caldrà respectar les normes establertes a l’apartat ESTRUCTURA DEL TREBALL.

El cos del treball no ha de sobrepassar els 20 folis DIN-A4 d’extensió. Quedarien exclosos els índexs, annexos, la bibliografia, les fotografies i/o els gràfics.

Els fulls s’han d’escriure a una cara i a doble espai.

El treball s'haurà de lliurar enregistrat en un CD o pendrive en format Word i també imprès en paper.

Els treballs hauran d'estar correctament redactats (tant en català com en castellà) i sense faltes d'ortografia. Els treballs amb faltes i errors ortogràfics podran ser desqualificats.

Les fotografies o gràfics s'han d'escanejar a una resolució mínima de 300 dpi i en format jpeg d’alta qualitat.

El treball s’ha d’entregar per duplicat en dos sobres diferents i tancats. Un d’ells ha de contenir el treball anònim imprès, és a dir, sense cap referència a l’autor o autors del treball. Aquest serà el que es lliurarà al tribunal.

I en un altre sobre, s’inclourà el treball en dos formats:
  • una impressió en paper, on hi constarà a la portada el nom i cognoms de/ls autor/s, el número de DNI, l’adreça, un telèfon de contacte i el número de soci.
  • una còpia enregistrada en CD o pendrive.

El termini màxim de lliurament del treball, que es pot fer mitjançant missatgeria o bé en persona a la Secretaria de l’AHIADEC, ser dimarts 31 d’octubre de 2017, a les 15h.

Els treballs que no reuneixin tots els requisits especificats en aquestes bases no seran admesos i es retornaran a/ls autor/s.


Per tal de garantir la confidencialitat i la imparcialitat del Premi, la composició del tribunal es durà a terme després que hagi finalitzat el termini de recepció dels treballs.

El tribunal estarà constituït per un odontòleg/estomatòleg i dos membres de la Junta de l’AHIADEC.

La decisió d’aquest tribunal serà inapel·lable.

El tribunal podrà declarar el premi desert si considera que cap dels treballs no reuneix un nivell científic mínim.

La participació implica l'acceptació d’aquestes bases.

Cap membre de la Junta actual de l’AHIADEC no podrà presentar-se a aquest premi.

Els guanyadors s’hauran de trobar dins l’Auditori en el moment de la decisió del tribunal. En cas contrari, el premi quedarà desert.

La dotació del Premi AHIADEC serà la següent:

1r PREMI
1.000 €

2n PREMI
600 €

Premi patrocinat per: AHIADEC

El lliurament dels premis es farà durant la celebració del XVIIè Simposi d'Odontostomatologia per a Higienistes Dentals i Auxiliars, organitzat per l’AHIADEC, que se celebrarà el novembre del 2017.

Els treballs guardonats passaran a ser propietat de l’AHIADEC. L’Associació es reserva el dret de publicar, de manera impresa o electrònica, la totalitat o alguna part del treball a la revista, butlletí o newsletter de l’AHIADEC. Els treballs guanyadors seran cedits gratuïtament i amb caràcter exclusiu a l’AHIADEC, que passarà a ser-ne la propietària. Les persones guanyadores es comprometran a subscriure la corresponent documentació de cessió alhora que autoritzaran la publicació dels treballs. 
Home Investigació

2017 XVI PREMI CIENTÍFIC


TEMA

“Actuació de la higienista dental davant el pacient amb disfunció craniomandibular”OBJECTIUS

1. Realitzar una revisió bibliogràfica de les darreres publicacions científiques i directrius en relació al maneig del pacient amb disfunció craniomandibular.

2. Proposar unes pautes d’actuació especifiques per aquest tipus de pacient per a les higienistes dentals.

ESTRUCTURA DEL TREBALL

1. Introducció: Importància i justificació del tema, epidemiologia, hipòtesi de treball i objectius. Classificació dels trastorns craniomandibulars, darreres directrius.

2. Material i mètodes: Detallar com s’ha realitzat la recerca, quines fonts s’han utilitzat i quina sistemàtica s’ha empleat.

3. Resultats: Exposició de les diferents publicacions trobades i breu descripció d’aquestes. Descripció dels símptomes i signes més importants, i actuacions exploratòries que pot realitzar l’higienista dental per a la detecció precoç del problema.

4. Discussió: Discussió de les fonts comparant diferents metodologies, si n’hi ha, i proposta d’una pauta d’actuació d’acord amb els continguts treballats.

5. Conclusions: Síntesi de les línies d’actuació a seguir més consensuades.

6. Resum/Abstract: Síntesi de tot el treball. Ha de consta el més important. Extensió màxima: 500 paraules.

7. Bibliografia: les cites incloses hauran de seguir la normativa Vancouver. Cada cop que se citi una referència bibliogràfica, s’escriurà un número entre parèntesis. Al final del treball, en l'apartat dedicat a la bibliografia, s’inclourà aquest mateix número davant la cita bibliogràfica a la qual es fa referència.

8. Apartats annexos: fotografies, gràfics, etc. (aquest darrer apartat és opcional).

Tots els treballs que no respectin aquesta estructura seran desqualificats.

BASES PER A LA PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Per poder participar en el Premi AHIADEC d’Investigació Odontològica per a Higienistes Dentals, cal ser soci de l’AHIADEC. Si el treball es duu a terme en equip, tots els membres de l’equip han de reunir la condició d’associat.

Per optar al premi, caldrà respectar les normes establertes a l’apartat ESTRUCTURA DEL TREBALL.

El cos del treball no ha de sobrepassar els 20 folis DIN-A4 d’extensió. Quedarien exclosos els índexs, annexos, la bibliografia, les fotografies i/o els gràfics.

Els fulls s’han d’escriure a una cara i a doble espai.

El treball s'haurà de lliurar enregistrat en un CD o pendrive en format Word i també imprès en paper.

Els treballs hauran d'estar correctament redactats (tant en català com en castellà) i sense faltes d'ortografia. Els treballs amb faltes i errors ortogràfics podran ser desqualificats.

Les fotografies o gràfics s'han d'escanejar a una resolució mínima de 300 dpi i en format jpeg d’alta qualitat.

El treball s’ha d’entregar per duplicat en dos sobres diferents i tancats. Un d’ells ha de contenir el treball anònim imprès, és a dir, sense cap referència a l’autor o autors del treball. Aquest serà el que es lliurarà al tribunal.

I en un altre sobre, s’inclourà el treball en dos formats:
  • una impressió en paper, on hi constarà a la portada el nom i cognoms de/ls autor/s, el número de DNI, l’adreça, un telèfon de contacte i el número de soci.
  • una còpia enregistrada en CD o pendrive.

El termini màxim de lliurament del treball, que es pot fer mitjançant missatgeria o bé en persona a la Secretaria de l’AHIADEC, ser dimarts 31 d’octubre de 2017, a les 15h.

Els treballs que no reuneixin tots els requisits especificats en aquestes bases no seran admesos i es retornaran a/ls autor/s.


Per tal de garantir la confidencialitat i la imparcialitat del Premi, la composició del tribunal es durà a terme després que hagi finalitzat el termini de recepció dels treballs.

El tribunal estarà constituït per un odontòleg/estomatòleg i dos membres de la Junta de l’AHIADEC.

La decisió d’aquest tribunal serà inapel·lable.

El tribunal podrà declarar el premi desert si considera que cap dels treballs no reuneix un nivell científic mínim.

La participació implica l'acceptació d’aquestes bases.

Cap membre de la Junta actual de l’AHIADEC no podrà presentar-se a aquest premi.

Els guanyadors s’hauran de trobar dins l’Auditori en el moment de la decisió del tribunal. En cas contrari, el premi quedarà desert.

La dotació del Premi AHIADEC serà la següent:

1r PREMI
1.000 €

2n PREMI
600 €

Premi patrocinat per: AHIADEC

El lliurament dels premis es farà durant la celebració del XVIIè Simposi d'Odontostomatologia per a Higienistes Dentals i Auxiliars, organitzat per l’AHIADEC, que se celebrarà el novembre del 2017.

Els treballs guardonats passaran a ser propietat de l’AHIADEC. L’Associació es reserva el dret de publicar, de manera impresa o electrònica, la totalitat o alguna part del treball a la revista, butlletí o newsletter de l’AHIADEC. Els treballs guanyadors seran cedits gratuïtament i amb caràcter exclusiu a l’AHIADEC, que passarà a ser-ne la propietària. Les persones guanyadores es comprometran a subscriure la corresponent documentació de cessió alhora que autoritzaran la publicació dels treballs. 

Associa't ara!

Forma part d'Ahiadec i gaudeix de les millors promocions i descomptes...

Associa't ara!

Modifica les teves dades

Nota d'interès per a tots els associats. Actualitzeu les vostres dades per tal de poder oferir-vos un millor servei.

Més informació

CLUB AHIADEC

Inscriu-te al CLUB AHIADEC: al programa +Formació, i guanya punts amb cada curs que realitzis, i als programes VIP+10 i +5.

Més informació

Col·laboradors i patrocinadors

Copyright © AHIADEC 2019 - Associació d'Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya Informació General | Avís Legal | Ús de Cookies | Condicions Generals de Contractació
La informació proporcionada en aquest web no reemplaça sinó que complementa la relació entre el professional de la salut i el pacient. En en cas de dubte, s'ha de consultar sempre amb el professional de la salut de referència.