Associa't ara!

Associa't ara!

Forma part d'Ahiadec i gaudeix de les millors promocions i descomptes...

Associa't ara!

CLUB AHIADEC

Inscriu-te al CLUB AHIADEC: al programa +Formació, i guanya punts amb cada curs que realitzis, i als programes VIP+10 i +5.

Més informació

Modifica les teves dades

Nota d'interès per a tots els associats. Actualitzeu les vostres dades per tal de poder oferir-vos un millor servei.

Més informació

 
 
Home Serveis
Programes de Fidelització

CONDICIONS GENERALS DEL PROGRAMA DE PUNTS +FORMACIÓ DE L’AHIADECI. Participants al Programa de Punts +Formació

Per poder participar en aquest programa, el titular de la targeta ha d’estar donat d’alta a l’AHIADEC i no tenir suspesa la seva condició de soci/a.

La inscripció a aquest programa l’ha de sol·licitar el/la soci/a i és gratuïta.

Per poder acumular punts, els/les socis/es inscrits/tes al Programa +Formació hauran de fer la inscripció al curs, abonar l’import del curs, si s’escau, i assistir al curs.

L’assistència als cursos és obligatòria per acumular els punts del curs.

El/la soci/a podrà donar-se de baixa del programa en qualsevol moment. Un cop tramitada es perdran tots els punts i no es podran recuperar.

II. El compte de Punts +Formació

Cada soci/a titular donat d’alta disposa d’un compte on acumula els Punts.

No està permès que un soci/a cedeixi els seus punts a un altre/a soci/a.

El compte romandrà actiu sempre que el/la soci/a estigui donat d’alta a l’AHIADEC i no tingui suspesa la seva condició de soci/a. En el moment en què es produeixi la baixa com a soci/a es produirà també la baixa del compte.

III. Punts AHIADEC

L’AHIADEC anunciarà a través de la seva pàgina web, els punts de cada curs de formació continuada.

Els/les socis/es que disposin de punts acumulats abans de la data indicada podran canviar-los fins a la seva caducitat o cancel·lació del programa.

Els punts caducaran cada 31 de desembre del 5è any d’haver-los obtingut.

Els/les socis/es podran conèixer el saldo de Punts disponibles, així com la seva data de caducitat, a través dels sistemes següents:
 • Per telèfon a través del número 93 321 07 44.
IV. Bescanvi de Punts

Els/les socis/es podran canviar els Punts obtinguts que no hagin caducat:
 • Per descomptes en cursos de formació que es trobin vigents en el moment del canvi i sempre que els Punts acumulats siguin suficients.
El bescanvi de Punts s’ha de realitzar segons la taula següent:
 • 500 Punts = 10 €
 • 1.000 Punts = 30 €
El/la soci/a haurà de sol·licitar el bescanvi dels Punts.

En cap cas no es podran canviar els Punts per diners en efectiu. Els Punts no es podran utilitzar per pagar cap bé o servei que no hagi estat definit prèviament per l’AHIADEC amb aquesta finalitat. De manera genèrica, els Punts es podran utilitzar en descomptes per al pagament de:
 • Cursos de formació contínua.
L’AHIADEC informarà dels béns i serveis que permetran el canvi de Punts a través dels mitjans que recull el punt anterior.

No es podran fer servir els Punts per canviar descomptes en els productes descrits més amunt, quan la forma de pagament de l’import restant es faci mitjançant finançament per part d’altri.

El canvi de punts l’haurà de sol·licitar obligatòriament el/la soci/a que figuri com a titular del compte.

Per obtenir el producte o servei, és necessari, a més del que s’ha establert més amunt, que el/la soci/a estigui al corrent de pagament de les quantitats que s’hagin generat, en virtut tant de les quotes com del consum de qualsevol dels serveis. Si no és així, es perd el dret al producte o servei.

Un cop confirmat el bescanvi de punts, l’operació ja no es podrà retrocedir.

L’AHIADEC podrà augmentar o disminuir en qualsevol moment el número de Punts necessari per adquirir un producte o servei, en funció de les condicions de cada producte. Els Punts d els productes o serveis disponibles seran els vigents a cada moment, i es podran consultar a través del web o trucant al telèfon 93 321 07 44.

V.- Altres

L’AHIADEC es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del Programa, fins i tot una possible anul·lació, si bé es compromet a comunicar amb 15 dies d’antelació les noves condicions o, si és el cas, l’anul·lació definitiva.

Si es produeix per part d’un/a soci/a de l’AHIADEC una participació incorrecta al Programa de Punts, així com un incompliment d’aquestes regles, l’AHIADEC es reserva el dret de bloquejar el seu compte de Punts o, fins i tot, podrà donar per finalitzada automàticament la participació d’aquest/a soci/a.

La participació al Programa suposa l’acceptació de totes les Condicions Generals del Programa.

Les dades que se sol·licitin en la gestió dels punts formaran part d’una base de dades propietat de l’AHIADEC, amb domicili al carrer de Llançà 34, 08015 de Barcelona, i seran utilitzades per gestionar la comanda sol·licitada pel/la soci/a. També podran ser tractades a fi de promocionar i comercialitzar els productes o serveis de l’AHIADEC. El/la soci/a té dret a accedir a aquest fitxer per sol·licitar la informació, la rectificació, l’oposició o la cancel·lació de les seves dades.

Per a qualsevol qüestió litigiosa que es pugui derivar d’aquesta promoció, tant l’AHIADEC com els que hi participin renuncien de manera expressa al fur que els correspongui i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona.


CONDICIONS GENERALS DE LA TARGETA VIP + 5

I. Participants al Programa Targeta VIP +5

Per poder participar en aquest programa, el titular de la targeta ha d’estar donat d’alta a l’AHIADEC i no tenir suspesa la seva condició de soci.

La inscripció a aquest programa l’ha de sol·licitar el soci/a i la seva alta és gratuïta.

Per poder obtenir la Targeta VIP+5, el titular ha de tenir, com a mínim, cinc anys d’antiguitat ininterrompuda i no haver contret cap deute durant aquest període amb l’AHIADEC.

El soci podrà donar-se de baixa d’aquest programa en qualsevol moment.

II. Beneficis del Programa Targeta VIP +5

El titular participarà en dos sortejos l’any en els quals podrà obtenir:

• Descompte del 50% durant dos trimestres de la quota de soci.

El titular també participarà en un sorteig l’any en el qual podrà obtenir:
 • Entrades de cinema per a dues persones.
 • Sis mesos de formació continuada gratuïta. Quedarien exclosos els mòduls d’especialització.
 • Altres regals i/o promocions que l’AHIADEC consideri.
Descompte del 5% en els mòduls d’especialització.

III. Realització dels sortejos.

L’AHIADEC aprofitarà per realitzar els diferents sortejos en finalitzar algun dels cursos programats dins els seu programa acadèmic prèvia notificació als soci, per correu electrònic, del dia i hora del sorteig.

Els sortejos seran públics.

III. Notificacions del premi.

L’AHIADEC notificarà al guanyador el premi aconseguit a través de les dades de contacte que constin a la fitxa de soci/a. En el cas de no poder contactar amb el/la guanyador/a perquè aquestes dades no han estat actualitzades, l’AHIADEC es reserva el dret de declarar el premi desert sense la possibilitat de reclamar-lo a posteriori.

IV.- Altres

L’AHIADEC es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del Programa, fins i tot d’anul·lar-lo, si bé es compromet a comunicar amb 15 dies d’antelació les noves condicions o, si és el cas, l’anul·lació definitiva.

Si es produeix per part d’un soci de l’AHIADEC una participació incorrecta en aquest Programa, així com un incompliment d’aquestes regles, l’AHIADEC es reserva el dret de finalitzar la seva participació.

Les dades que se sol·licitin en la gestió d’aquest Programa formaran part d’una base de dades propietat de l’AHIADEC, amb domicili al carrer de Llançà 34, 08015 de Barcelona, i seran utilitzades per gestionar la comanda sol·licitada pel soci. També podran ser tractades a fi de promocionar i comercialitzar els productes o serveis de l’AHIADEC. El soci té dret a accedir a aquest fitxer per sol·licitar la informació, la rectificació, l’oposició o la cancel·lació de les seves dades.

Per a qualsevol qüestió litigiosa que es pugui derivar d’aquesta promoció, tant l’AHIADEC com els que hi participin renuncien de manera expressa al fur que els correspongui i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

La participació al Programa suposa l’acceptació d’aquestes Condicions Generals.


CONDICIONS GENERALS DE LA TARGETA VIP + 10


I. Participants al Programa Targeta VIP +10

Per poder participar en aquest programa, el titular de la targeta ha d’estar donat d’alta a l’AHIADEC i no tenir suspesa la seva condició de soci.

La inscripció a aquest programa l’ha de sol·licitar el soci/a i la seva alta és gratuïta.

Per poder obtenir la Targeta VIP+10, el titular ha de tenir, com a mínim, deu anys d’antiguitat ininterrompuda i no haver contret cap deute durant aquest període amb l’AHIADEC.

El soci podrà donar-se de baixa d’aquest programa en qualsevol moment.

II. Beneficis del Programa Targeta VIP +10

El titular participarà en dos sortejos l’any en els quals podrà obtenir:
 • Descompte del 50% durant dos trimestres de la quota de soci.
El titular també participarà en un sorteig l’any en el qual podrà obtenir:
 • Caps de setmana per a dues persones.
 • Sopars per a dues persones.
 • Altres regals i/o promocions que l’AHIADEC consideri.
Descompte del 10% en els mòduls d’especialització.

III. Realització dels sortejos.


L’AHIADEC aprofitarà per realitzar els diferents sortejos en finalitzar algun dels cursos programats dins els seu programa acadèmic prèvia notificació als soci, per correu electrònic, del dia i hora del sorteig.

Els sortejos seran públics.

III. Notificacions del premi.


L’AHIADEC notificarà al guanyador el premi aconseguit a través de les dades de contacte que constin a la fitxa de soci/a. En el cas de no poder contactar amb el/la guanyador/a perquè aquestes dades no han estat actualitzades, l’AHIADEC es reserva el dret de declarar el premi desert sense la possibilitat de reclamar-lo a posteriori.

IV.- Altres

L’AHIADEC es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del Programa, fins i tot d’anul·lar-lo, si bé es compromet a comunicar amb 15 dies d’antelació les noves condicions o, si és el cas, l’anul·lació definitiva.

Si es produeix per part d’un soci de l’AHIADEC una participació incorrecta en aquest Programa, així com un incompliment d’aquestes regles, l’AHIADEC es reserva el dret de finalitzar la seva participació.

Les dades que se sol·licitin en la gestió d’aquest Programa formaran part d’una base de dades propietat de l’AHIADEC, amb domicili al carrer de Llançà 34, 08015 de Barcelona, i seran utilitzades per gestionar la comanda sol·licitada pel soci. També podran ser tractades a fi de promocionar i comercialitzar els productes o serveis de l’AHIADEC. El soci té dret a accedir a aquest fitxer per sol·licitar la informació, la rectificació, l’oposició o la cancel·lació de les seves dades.

Per a qualsevol qüestió litigiosa que es pugui derivar d’aquesta promoció, tant l’AHIADEC com els que hi participin renuncien de manera expressa al fur que els correspongui i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

La participació al Programa suposa l’acceptació d’aquestes Condicions Generals.
 
Col·laboradors i patrocinadors

Copyright © AHIADEC 2020 - Associació d'Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya Informació General | Avís Legal | Ús de Cookies | Condicions Generals de Contractació
La informació proporcionada en aquest web no reemplaça sinó que complementa la relació entre el professional de la salut i el pacient. En en cas de dubte, s'ha de consultar sempre amb el professional de la salut de referència.